บทที่ 1 จาก 10: เกี่ยวกับไข้เลือดออก

อาการของไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้ ผื่น ปวดข้อ เลือดออกและ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ผิดปกติอย่างรุนแรง1


ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อและ
แพร่ระบาดผ่านยุงที่เป็นพาหะ ซึ่งทำให้
เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลถึงชีวิต หรือ
ไข้เลือดออกรุนแรงได้1

ไข้เลือดออกเกิดได้กับคนทุกวัย อาการ
ทั่วไปของไข้เลือดออกคือ ไข้สูงและมี
ผื่นตามร่างกาย1 ในกรณีที่รุนแรง
ไข้เลือดออกอาจทำให้ปวดกระดูกและข้อ
อย่างมาก อาจมีเลือดออก และทำให้การ
ทำงานของอวัยวะต่างๆ บกพร่อง1

ช่วยกันเพิ่มคะแนน
ความพร้อม
ในการรับมือกับ
ไข้เลือดออกใน
เอเชีย!

ทำแบบทดสอบเลย